نوحه

نوحه می خواند در سما جبرئیل
که مظهر العجائب گشته قتیل

رنگ شفق شد رخساره ی ماه
یا صاحب الزمان آجرک الله
_____________

یک عمر ، علی انتظار قاتل داشت
زخمی بر روی سر ، زخمی به دل داشت

بعد از فاطمه شد محرمش چاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

______________

استخوان در گلو ، خاری به دیده
هر گز مردی چنین داغی ندیده

شد بهر زهرا خانه قتلگاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

**سبک ندارد