نوحه

جبرییل از سما میدهد این ندا
صبح محشر شده قتل المرتضی

یا علی یا علی

مسجد کوفه از خون حق شد خضاب
شد دعای علی عاقبت مستجاب

…….

غم شده استخوان در گلوی علی
مرگ در راه حق آرزوی علی

…..
حضرت فاطمه از مدینه ببین
بار دیگر علی شده نقش زمین

…….