گل می بارد گل می بارد عطر گل توحید آمد
نقاره ها نقاره ها مژده دهند خورشید آمد
تو نور طاهایی یا ابالحسن
کعبه ی دلهایی یا ابالحسن
حج فقرایی یا ابالحسن

الله اکبر الله اکبر
آمد رضای آل پیمبر

ای حرمت ای حرمت باب نجات کائنات
السلام علیک یا نور الله فی ظلمات
حرمت پناهم یا ابالحسن
در دو دنیا شاهم یا ابالحسن
عشقت را می خواهم یا ابالحسن

الله اکبر الله اکبر
آمد رضای آل پیمبر

ای که دیدار زائر را سه دفعه می کنی تکرار
کن قسمت این کمترین زیارت خود را بسیار
ای نامت گفتگو یا ابالحسن
مظهر ” الاهو” یا ابالحسن
یا ضامن آهو یا ابالحسن

الله اکبر الله اکبر
آمد رضای آل پیمبر