رب صل علی محمد محمد وآل محمد

می رسد گلبانگ شادی از سر نقاره خانه
گنبدو گلدسته ها خوانند سرودی عاشقانه

جهان شد زائر روی شمس الشموس
مبارک مقدم امام ارض طوس

رضا جانم رضا….

زائرش را اجر حج و مرقدش بیت الحرام است
در رواقش عطر جنت ، صحن او دارالسلام است

فروغ آن حرم به روی دل نوشت
خدا در این جهان بما داده بهشت

رضا جانم رضا

شرط توحید اله است ، حصن او حصن حصین است
بضعه ی پیغمبر و جان امیرالمومنین است

رسد بر خصم و دوست ز فیض عام او
خدا راضی از او رضا شد نام او

رضا جانم رضا…