غم به مهمانی دل رسیده

کاروانی به منزل رسیده

حاجیان این منای حسین است

کعبه در کربلای حسین است

السلام السلام ای حسین جان

**

آسمان ماه و مه پاره آمد

غنچه ای بین گهواره آمد

داغ سه شعبه گردیده احساس

بر گلوی علی ، چشم عباس

السلام السلام ای حسین جان

**

نیزه بوسد همین جا سری را

ساربان دزدد انگشتری را

آتش کین کجا وادی طور

نعل تازه کجا سوره نور

السلام السلام ای حسین جان