این سرزمین بود     پایان راه ما
اینجا جدا شود      از هم نگاه ما

راس تو چون شود خورشید آسمان
من همسفر شوم با خولی و سنان

ای حسینم ای حسینم ای ضیاء هر دو عینم

از این زمین به من گفته شه نجف
این تل خاکی و گودال آن طرف

اینجا قرارمن آنجا قرار توست
طفلان کنار من زهرا کنار توست

ای حسینم ای حسینم ای ضیاء هر دو عینم

گر چشم من تر و گر چشم تو تر است
از داغ حنجرو از داغ معجر است

ما را رها مکن ای سایه ی سرم
من با تو آمدم من با تو می روم

ای حسینم ای حسینم ای ضیاء هر دو عینم

#محرم_۹۶