امام زمان العجل ، الامان
رسیده به کرببلا کاروان
حسین یا حسین

رسد آتش اینجا به آب حیات
بسوزد تن خیمه ی کائنات
زنان حرم را نباشد نجات
(سلام علی نسوت البارزات)

امام زمان…..

همین جا فتد عرش را قائمه
به گودال خون پیش چشم همه
ز یک سو رود شمر خنجر به دست
ز یک سو رود مادرش فاطمه

امام زمان…

#ورودیه