سلام بر زمین کرببلا
سلام بر ریحانه ی مصطفی
ای قتیل عطشان
سیدی حسین جان

ای معنی قدر و تبارک
حسین من منزل مبارک

مانند کعبه محترم حسین است
قبله حسین است و حرم حسین است
حج همین پیام است
که کعبه امام است

ای معنی قدر و…..

سلام ما به چشم گریان تو
سلام ما بر لب و دندان تو
سلام خدایت
به اشک عزایت

ای معنی قدر و…..

سلام بر سینه ی قرآنی ات
سلام بر حنجر و پیشانی ات
سلام هر غریب
علی الشیب الخضیب

ای معنی قدر و..