یا الله یا الله آورده ام به همراه
قربانی در قربانگاه حسینم حسین

هفتاد و دو قربانی آوردم در منا
اعوذ بالله من الکرب و البلا
مظلوم حسین… حسین جان….

نینوا نینوا اینجا شود خزانم
بر نی قرآن بخوانم حسینم حسین

با هر رگ گلویم حق دهد این نوید
(انا اقرب الیک من حبل الورید)
مظلوم حسین….

الهی الهی اینجا تشنه دهم سر
در خون زنم بال و پر حسینم حسین

اینجا زینب میگردد دنبال پیکرم
( یا بنی قتلوک ) نوحه ی مادرم
مظلوم حسین…..