میعاد یاران خدا همین جاست
ای حاجیان دشت منا همین جاست

یارب آوردم هستی ی خود را
اعوذ بالله من کرب و بلا

اینجا وضو ز خون سر بگیرم
بوسه از دست آب آور بگیرم

اینجا میگرید مادرم زهرا
اعوذ بالله من کرب و بلا

اینجا کام تشنه در زیر خنجر
در بین خاک و خون زنم بال و پر

خواهر حالم را کند تماشا
اعوذ بالله من کرب و بلا