بوی مدینه پر شد به صحرا
از ره رسیدند اولاد زهرا

با کوله بار غم رسیده کاروانی
مهمان رسید ای کربلا کن میزبانی

واویلا مظلوم حسین جان

ماه قبیله زانو نهاده
زینب ز محمل گردد پیاده

امروز اگر با عزت اند و اقتدارند
فردا به روی ناقه ی عریان سوارند

واویلا مظلوم حسین جان