دل به هوای حسین
جان به فدای حسین
سلام ما به کربلای حسین

اگر بخواهد خدا
سعادت بنده را
مهر حسین کند به قلبش عطا

دست حق داده با مهر حسین توشه ام
به دو دنیا قسم عاشق شش گوشه ام

آرزویم مدام
کربلای امام

ای حسین جانم حسین جانم حسین جان

 

بگو که صبح و مسا
بر سر گلدسته ها
بانگ زنند حی علی کربلا

گفته امامم چنین
زائر این سرزمین
زائر رب است به عرش برین

کعبه داند که در ظهور آقای ما
به خدا میشود قبله ی ما کربلا

میکنند عالمین
رو به سوی حسین

ای حسین جانم حسین جانم حسین جان