ما تشنه ایم تشنه سقای کودکان کو
بابای ما غریب است عموی مهربان کو

ای با وفا ابالفضل
عموی ما ابالفضل

اصغر به گاهواره قلبش ز غم کباب است
در خیمه های تشنه فریاد آب آب است

ای با وفا ابالفضل
عموی ما ابالفضل

پژمرده مثل گلها گردیده باغ لاله
غمگین نشسته اینجا یک دختر سه ساله

ای با وفا ابالفضل
عموی ما ابالفضل

خیمه به خیمه گشتیم آبی نبود عمو جان
آتش گرفته ایم از گرمای این بیابان

ای با وفا ابالفضل
عموی ما ابالفضل