نوحه

خون میگرید قرآن و زبور
نیزه نشین شد سوره ی نور

گرید زمین و گرید سماوات
بر اسیری ی عمه ی سادات

آه و واویلا

نیزه نشین وجه خدا شد
صحرا به صحرا کربلا شد

قرآن زهرا ورق ورق شد
خورشید زینب رنگ شفق شد

آه و واویلا

از یتیمان چه ظالمانه
دلجویی کرده تازیانه

رنگ بنفشه شد گلبرگ یاس
کجایی حسین کجایی عباس

آه و واویلا