عزادار بیایید دوباره شد محرم
زدند بر در و دیوار کتیبه های ماتم

حسین جان

بپوشید دوباره همه رخت عزارا
به سر زنان بخوانید حدیث کربلا را

حسین جان

ببینید در عالم دوباره شور غم را
بیاییدو بخوانید کلام محتشم را

حسین جان

رسد خیمه به خیمه صدای طبل و زنجیر
بگو نوحه بخوانند برای طفل بی شیر

حسین جان