با من بگریید ای آل هاشم
آغوش من شد تابوت قاسم

سینه به سینه می کشانم پیکرش را
پایش کشیده می شود بر خاک صحرا

واویلا آه و واویلا

جان کندن او شد قاتل من
وای از دل او وای از دل من

صد بار من جان دادم از جان دادن او
بوی حسن می آید از پیراهن او

واویلا آه و واویلا