عمو زود بیا که مرا نمانده طاقت
برای آخرین بار تو را کنم زیارت

عموجان عمو جان

به زیر دست صیاد زنم بال چو بسمل
ببین گیسوی من را بود به چنگ قاتل

عمو جان….

رسد بوی مدینه بیا که حسن اینجاست
بیا به قتلگاهم که بابای من اینجاست

عموجان

عمو ببین که گشتم شبیه علی اکبر
سرم شکسته از سنگ تنم چو لاله پرپر