آیینه ای شکسته در بر من
تازه شده داغ برادر من

می رسد زین بدن عطر و بوی حسن

یاحجه الله آجرک الله

تو جان دهی عمو شده نیمه جان
پا بر زمین مکش در این بیابان

ای گل مجتبی می زنی دست وپا

یاحجه الله آجرک الله