از خیمه تا مقتل دویده این طفل
(والشمر جالس)….رسیده این طفل

دست او شد سپر زد بخون بال و پر

با حجه الله آجرک الله

حرمله زد با تیر بر گلویش
زد دست و پا به سینه ی عمویش

شده محشر بپا زفریاد زهرا

یا حجه الله آجرک الله