شاه زنان زینبم
علی نشان زینبم
عقیله ی هاشمیان زینبم

نور نهان زینبم
شور زمان زینبم
عمه ی صاحب الزمان زینبم

گرچه بعد از حسین غریب و تنها منم
(قهرمان زنان زینب کبری منم)

شد شعار لبم
عشق تو مذهبم

ای حسین جانم حسین جانم حسین جان

 

(ای که به عشقت اسیر)
گشته صغیر و کبیر
دست دو طفلان مرا هم بگیر

شمس و قمر میشوند
مرد سفر میشوند
این دو پسر تیغ دو سر میشوند

این دو شاخه گل از خواهر دلخون بگیر
یا حسین یا امیری و ونعم الامیر

دیده گریان تو
جان به قربان تو

ای حسین جانم حسین جانم حسین جان