کل عین باکیه یوم القیامه
الا عین بکت
علی مصاب الحسین

گریه میکنم
قتیل الادعیا شدی
مقطع الاعضا شدی
منحور فی الوری شدی گریه میکنم

گریه میکنم
برای عریان پیکرت
برای زخم حنجرت
به غارت انگشترت گریه میکنم

گریه میکنم
خنجر به خنجر میزدند
لشکر به لشکر میزدند
در پیش خواهر میزدند گریه میکنم

گریه میکنم
زهرا تو گودال گریه کرد
زدی پرو بال گریه کرد
میرفتی از حال گریه کرد گریه میکنم

گریه میکنم
برای زخمای تنت
شد پاره پاره کفنت
به روی نیزه بردنت گریه میکنم

گریه میکنم
که گشته بی حد جای زخم
به گریه آمد جای زخم
هزارو نهصد جای زخم گریه میکنم