یا ابا عبدالله

مظلوم آقا می زدی تو خون پرو بال
مظلوم آقا زیر نیزه رفتی از حال
مظلوم آقا مادرت اومد تو گودال

یابنی میگفت با نوایی محزون
قتلگاه در خون و شمر می آمد بیرون

یا اباعبدالله

مظلوم آقا نیزه و شمشیر آوردن
مظلوم آقا یه سه شعبه تیر آوردن
مظلوم آقا تو رو تنها گیر آوردن

آنقدر زد دشمن اشک غم در آمد
بر روی هر زخمت زخم دیگر آمد

یا اباعبدالله

مظلوم آقا بی کفن تنت رها شد
مظلوم آقا زیر نعل مرکبا شد
مظلوم آقا بدنت جدا جدا شد

هر کسی از گودال سهمی آخر برده
ساربان انگشتر خولی هم سر برده

یا اباعبدالله