شور )

شهد الله و رسول الله
که فقط علی ولی الله

زچهار سوی عالم نظرم سوی نجف هست
که ملاک حق و باطل به ترازوی نجف هست
صلوات حق بر آن کس که ثنا گوی نجف هست
به خدا که قبله ی عشق خم ابروی نجف هست

شهدالله و رسول الله
که فقط علی ولی الله

بجز از علی که باشد به کلام وحی کاتب
بجز از علی که گردد به تمام کفر غالب
(بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب)
به خدا که حب او را ز بشر خداست طالب

شهد الله و رسول الله
که فقط علی ولی الله

علی آنکه بندگی را به فرشته یاد داده
علی آنکه برگ بخشش به صف معاد داده
علی آنکه در نمازش صدقه زیاد داده
(دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد داده)

شهدالله و رسول الله
که فقط علی ولی الله

تو چه گوهری زمین را تو چه اختری سما را
که به یک نظر ربودی دل و جان ماسوی را
که بجز خدا نداند جبروت مرتضی را
(به علی شناختم من به خدا قسم خدا را)

شهد الله و رسول الله
که فقط علی ولی الله

#شور_غدیر