عید غدیر

(شور)

علی مولا یا حیدر علی مولا
علی مولا علی مولا
علی مولا یا حیدر

یا علی گو که مرده به کفن جان بگیرد
یا علی گو که جانت نور ایمان بگیرد
یا علی گو که دشمن درد وجدان بگیرد
یا علی گو که افلاک شور باران بگیرد
علی صدق و علی صادق
ضربان دل عاشق

علی مولا…

یا علی گو که باب شهر علم رسول است
یا علی گو که کفو نور پاک بتول است
یا علی گو که والله این عبادت قبول است
یا علی گو که شیطان از ندایت ملول است
علی تورات علی قرآن
علی ای معنی ایمان

علی مولا….

مرده را گر مسیحا کرده احیا علی گفت
غرق طوفان که شد نوح بین دریا علی گفت
تا عصا اژدها شد لب موسی علی گفت
آیه آیه به قرآن رب اعلا علی گفت
علی نور و علی انوار
مددی حیدر کرار

علی مولا……

عرش و کرسی علی گفت لوح و دفتر علی گفت
خلق اول علی گفت خلق آخر علی گفت
قدر و یاسین علی گفت نورو کوثر علی گفت
همه ی آفرینش با پیمبر علی گفت
علی یارو علی یاور
علی ای جان پیمبر

علی مولا…..

#عید_غدیر