حسین آقام حسین آقام مظلوم آقام

گفتیم با هم باشیم شریک غم چی شد
پناه من باشی تو این عالم چی شد
قرار بودش جدا نشیم از هم چی شد

حسین آقام….مظلوم آقام

مگه غروب عاشورا یادم میره
افتادی زیر دست و پا یادم میره
مگه سرت رو نیزه ها یادم میره

حسین آقام……مظلوم آقام

خواهر بمیره که تنت شد زیر و رو
به جای زخم نیزه شد ، نیزه فرو
چه طول کشید ، خنجر کشیدن به گلو

حسین آقام…..مظلوم آقام

باور نمیکردم بلایی اینچنین
یه روزی من نشناسمت ای نازنین
چرا به رو افتاده ای روی زمین

حسین آقام…..مظلوم آقام

من این چنین روزی نمیکردم گمان
تو با سنان من میروم با ساربان
قرارمون کنار طشت و خیزران

حسین آقام…..مظلوم آقام