بابی انت امی و نفسی

و اهلی و مالی یا اباعبدالله

 

تو جان جهانی جانها بفدایت
عقبای منی تو دنیا به فدایت

بابی انت…..

ای آب حیاتم محیا و مماتم
با ایل و تبارم مولا بفداتم

بابی انت…..

ای آبرویم از خاک سر کویت
دنیا نمی ارزد به یک سر مویت

بابی انت….