چون نخل ، در ایستادگی ، خفتن توست

دل مشتری شیوه ی در سفتن توست

هر چند رطب های تو شیرین باشد

شیرین تر از آن علی علی گفتن توست

آیینه اش از غبارها تار نبود

بر لوح دلش به غیر دلدار نبود

بر دار زبان او بریدند ولی

از گفتن عشق دست بردار نبود

هر چند بریده بار و برگت دیدند

آزرده ز شلاق تگرگت دیدند

با زمزمه ی “فمن یمت ” ، ” انت معی”

هر لحظه در آرزوی مرگت دیدند

۱_امیرالمومنین فرمودند :فمن یمت یرنی…هر کس بمیرد مرا میبیند

۲_امیرالمومنین خطاب به میثم تمار فرمودند:انت معی فی درجتی …..تو در قیامت با من هستی در درجه من…