روز ازل شد اینگونه قسمت
حسین شهادت زینب اسارت

آه یا حجت الله بقیه الله آجرک الله

محراب خونین مسمار خونین
طشتی پر از خون طشتی سر دین

آه جان آمد بر لب گریم روز و شب
بر دل زینب

فلک تو بستی دستان دین را
بر دی به بازار پرده نشین را

آه از کوفه و شام از ملاا عام
از سنگ و دشنام

نا محرمی را ندیده این زن
چه شد به گودال رو زد به دشمن

آه تشنه برادر در زیر خنجر
میزند پرپر