سبک : راس تو میرود بالای نیزه ها

( در و دیوار )

از بال جبرئیل خون میچکد چرا
افتاده بانویی در بین شعله ها

شمعی به خاطر یک آشیانه سوخت
خانه در آتش و بانوی خانه سوخت

مادر من……

با بانوی بهشت دود و شرر چه کرد
با برگ یاسمن مسمار در چه کرد

در چون گشوده شد زد فضه را صدا
شد لاله ای شهید شد غنچه ای فدا

مادر من…..

گلچین میان آن گلشن چه میکند
در آستان وحی دشمن چه میکند

پای عدو رسید در منزل علی
وای از دل حرم وای از دل علی

مادر من……