سلام ای مادر مجروح و خسته
سلام ای لاله ی در خون نشسته
سلام ای کشتی پهلو گرفته
سلام ای بانوی پهلو شکسته

بیمار بیت علی ای مادر زینب
عجل وفاتی چرا داری به لب هرشب

ای سوره ی پرپر ای هستی حیدر
مادر ای مادر
یا ام ابیها یازهرا یا زهرا
مادر ای مادر

کنار بسترت از غم خمیدم
به باغ صورتت یک لاله دیدم
به سختی تا شدی پهلو به پهلو
صدای آه آهت را شنیدم

مادر بخواه از خدا وقت دعا گفتن
یا تو بگیری شفا یا که بمیرم من

ای سوره ی پرپر ای هستی حیدر
مادر ای مادر
یا ام ابیها یا زهرا یازهرا
مادر ای مادر