یا زهرا س

نوحه

آب کوثر بیاور ای اسما

تا بشویم تن پاک زهرا

خون کند گریه پیراهن او

کن تو آهسته پهلو به پهلو

الوداع الوداع فاطمه جان
…….

بغض غم در گلوی حسن بود

روی دست حسینش کفن بود

زخم مادر شده چشم خونبار

سر نهاده علی روی دیوار

الوداع…………

پر شده خانه از عطر کافور

میدهد غسل، علی سوره ی نور

گریه های غریبانه سخت است

نیمه شب غسل پروانه سخت است

الوداع……