ای نیمه جان تابوت تو در خانه ی من
داده خبر از اینکه داری عزم رفتن

ببین اشک طفلان مرو فاطمه جان

واویلا واویلا

زهرا حلالم کن که سختی ها کشیدی
نه سال در این خانه روز خوش ندیدی

من و چشم گریان مرو فاطمه جان

واویلا واویلا

دست خزان سیلی به تو زد ای بهارم
چون روی نیلی ات سیه شد روزگارم

دعا کن دهم جان مرو فاطمه جان

واویلا واویلا

#شهادت_حضرت_زهرا_س
#فاطمیه

@meysammomeninejad

: