روشنی ی کاشانه ام
ای مهربان خانه ام
قسم به لاله و یاست زهرا بمان
اشکم کند التماست زهرا بمان

یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

به سوی تو ای قبله ام
دانی چه حالی آمدم
زمین خوردم در پیش چشمان همه
من علی ام “کلمینی یا فاطمه”

یا فاطمه

ای جبرئیل را هم سخن
آهی بکش حرفی بزن
تو هم دگر نمیدهی بر من جواب
ای جواب سلام من برخیز از خواب

یا فاطمه