شهیده ی مرتضی فاطمه فاطمه
ریحانه ی المصطفی فاطمه فاطمه

بانوی روز جزا
حجت بر اولیا
دختر خیرالبشر
حضرت خیرالنسا

اجر پیمبر چه بود
که خانه شد غرق دود
یاس بهشتی چرا
گشته ز سیلی کبود

عرش معلا شکست
شاخه ی طوبی شکست
دست علی بسته بود
حرمت زهرا شکست

پشت و پناه علی
یارو سپاه علی
از چه تو را میزدند
پیش نگاه علی