میگرید عالم از آه مظلوم
قرآن ناطق گردیده مسموم

نوحه بخوان ای آسمان با چشم خونبار
وقتی امام عصر ما باشد عزادار

یا مظلوم ( امام صادق )۳

۲
حق نبی را از چه ندیدند
بر خانه ی وحی آتش کشیدند

داغ مدینه بار دیگر گشته تکرار
شیعه هماره از سقیفه شد عزادار

یا مظلوم ( امام صادق )۳