مسموم کین یا مظهر الحقائق
یا جعفر بن محمد یا صادق

خاک بقیع نوحه سرا واویلا واویلا
زهرا شده صاحب عزا واویلا واویلا
روضه خوان گردیده دلهای عاشق
یا جعفربن محمد یا صادق

شمعی رود بر شانه ها واویلا واویلا
سوزد دل پروانه ها واویلا واویلا
لاله دلخون و سینه زن شقایق
یا جعفربن محمد یا صادق

مدینه شد از غم کباب واویلا واویلا
قبرش میان آفتاب واویلا واویلا
گردید عزادارش قرآن ناطق
یا جعفربن محمد یا صادق