سینه ام سوزد از آتش زهر جفا
مادرم فاطمه به دیدن من بیا

مصحف ناطقم
حجت صادقم
من غریبم من غریبم

طائر قدسم و لانه ام آتش گرفت
چون تو ای مادرم خانه ام آتش گرفت

بین آن شعله ها
میزنم من صدا
من غریبم من غریبم

نیمه شب دست بسته ای خدا بی گناه
قاتلم میبرد مرا سوی قتلگاه

رهبر مذهبم
جان شده بر لبم
من غریبم من غریبم