کریم آل مصطفی حسن جان
ارواحنا لک الفدا حسن جان
ای غریب مظلوم
ای امام مسموم
هر کس بگرید در عزایت
گریان نباشد در قیامت

در بین طشت آن پاره های جگر
خبر دهد ز داغ دیوار و در
با دلت ، شد چه ها
مادر و کوچه ها
هر کس بگرید….

دشمن زده خنجر به روی پایت
زهرا به جنت نوحه گر برایت
شنیدی بی امان
داغ زخم زبان
هر کس بگرید….

فتنه به پا نموده دست یهود
تو بشکنی خیبر آل سعود
کند لطفت امداد
بقیع گردد آباد
هر کس بگرید….

#شهادت_امام_حسن_ع
#صفر
#حسن_مجتبی

@meysammomeninejad