تمام ذرات عالم
غرق آه اند از چه امشب

امان از قلب حسین و
ای امان از قلب زینب

یکی باشد نگران
خیام و طفلان و معجر
یکی باشد دیده گریان
برای آن راس و حنجر

خیمه ها (همه گریان) ۳
ای وای از (غم هجران) ۳

واویلا حسین جانم

ستاره ها امشبی را
در پناه نور ماه اند

ولی فردا بین آتش
در میان خیمه گاه اند

زمین لرزان آسمانها
شود چون چشمان خونبار
به نیزه راس امام و
به نیزه راس علمدار

میروند ( از این صحرا) ۳
ای وای از (اسیری ها) ۳

واویلا حسین جانم