چه نوری امشب در سامراست
جهان غرق در نور خداست
ز عطرو بویش آمد بهار
ز حسن رویش محشر بپاست

بر لب سامراست یا حسن عسکری
ذکر اهل سماست یا حسن عسکری

یا حسن ایها العسکری

پدر میخندد بر روی او
ملک شانه زد بر موی او
برای طوف گهواره اش
میآید کعبه در کوی او

رکن و زمزم میگه یا حسن عسکری
همه عالم میگه یا حسن عسکری

یا حسن ایها العسکری

رخش بر شب پایان می دهد
لبش بوی قرآن می دهد
اگر یوسف بیند حسن او
یقین دارم که جان میدهد

جان پیغمبران یا حسن عسکری
ذکر صاحب زمان یا حسن عسکری

یا حسن ایها العسکری

#ولادت_امام_حسن_عسکری
#حسن_عسکری
ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad