در ناله ی ما ، شور عراقی مانده است

در خاطره ، یک باغ اقاقی مانده است

ای سامره ، تو دوباره ترمیم شدی

اما دل ما ، شکسته باقی مانده است