دیدم زمین خوردن تو       دیدم رو خاکا تن تو
دیدم به غارت میبرند     اون کهنه پیراهن تو

دیدم که زخمات بی حده      هر کسی یک ضربه زده
کنار گودال اومدم         دیدم که مادر اومده

آه دیگه خواهرت داره میمیره
برا جدایی از تو ناگزیره
مادر اومد تا اینکه از رو خاکا
سرت رو روی دامنش بگیره

به روی خاک زانو زدم     دستمو به پهلو زدم
خیلی برام سخته ولی       به قاتل تو رو زدم

چکار کنم برای تو      یه کاری کن برای من
تو دست و پا میزنی و       میلرزه دست و پای من

آه دیگه خواهر تو رفته از حال
اومده قاتل تو سمت گودال
دیدم که داره میزنت با خنجر
دیدم که داری میزنی پرو بال

#محرم۱۴۰۰
#گودال
ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad