_ ولادت موسی بن جعفر علیه السلام

بر خنده ی خورشید مشارق صلوات

بر آینه ی جمال خالق صلوات

از مکه و از مدینه گل می بارد

بر دسته گل امام صادق صلوات