بر روز حساب خود براتی بفرست

در باغچه ی دل نفحاتی بفرست

با نام علی ، دهان خود شیرین کن

با نام محمد ، صلواتی بفرست