نگاه از زائر خود بر نداری

ز گریه نوحه ای بهتر نداری

زیارت نامه ی بالای سر را

کجا باید بخوانم ، سر ندار