ای ماه من شد روزگارم چون شب
آورده ام ز خیمه ها دو کوکب

آه ای فلک امان ز قلب زینب

باشد همین دارو ندار زینب
ای جان من جانم رسیده بر لب

آه ای فلک امان ز قلب زینب

ای به فلک قائمه
بر لب من زمزمه
دو یوسفم فدایت ای یوسف فاطمه

سیدی حسین جان_________

هر دو فدای راه دین و مکتب
نذر برادرم شد این ای دو یا رب

آه ای فلک……….

هر دو کفن به تن سوار مرکب
کاسه ی صبرم گرچه شد لبالب

آه ای فلک…….

مرگ سحر نبیند
خون جگر نبیند
یارب دگر مادری داغ پسر نبیند

سیدی حسین جان