دو پاره تن دو برادر
می برم من سوی خیمه

حرم خجل از روی من
من خجل از روی خیمه

به روی گلبرگ این دو
بود جای زخم شمشیر
یکی شد پامال اسب و
یکی گلباران شد از تیر

بر گشته ( دو جان بر لب )۳
ای وای از ( دل زینب )۳

قسم به آن اربا اربا
جسم پاک اکبر من

که میباشد داغ فرزند
سخت و سنگین خواهر من

بیا حالا کن تماشا
دو اسماعیلت رسیدند
دو لب تشنه زیر خنجر
خدا داند چه کشیدند

میگریم (به تاب و تب ) ۳
ای وای از (دل زینب ) ۳