بر آسمان قامت خمیده
از مرگ دو ماه خبر رسیده
خواهر خجل از روی برادر
برادر از او خجلت کشیده

دو یوسف شده قربان
مادر در حرم گریان
برگشتند تن زخمی
برگشتند به خون غلطان

امان از دل زینب

با گریه زینب چه عاشقانه
دل کنده از مهر مادرانه
پروانه هایش آتش گرفتند
بر حال او سوخت قلب زمانه

دریا ساحلش می سوخت
یکجا حاصلش می سوخت
اشکش بی صدا می ریخت
چون شمعی دلش می سوخت

امان از دل زینب