گیسوی ماتم گشته پریشان
مادر نشسته در خیمه گریان

شد چشم زینب آسمان پر ستاره
از قتلگاه آمد دو جسم پاره پاره

واویلا آه و واویلا

این غصه سخت است آه ای خداوند
در طول یک روز داغ دو فرزند

وای از دل زینب که غم بر روی غم دید
دو لاله اش را پرپر از دست ستم دید

واویلا آه و واویلا