اجل چون سایه ای دور و برش بود

و شمشیر بلا روی سرش بود

شبانه از مدینه رفت بیرون

شبانه رفتن ارث مادرش بود